Regulamin usługi wynajmu oprogramowania sklepu internetowego BestSeller

Ważny od 24 lutego 2011.

DEFINICJE

Infoserwis – Infoserwis, ul. Winogrady 60, 61-659 Poznań
Abonent – podmiot korzystający z usługi
Usługa – usługa udostępniania oprogramowania sklepu internetowego BestSeller oraz wsparcia technicznego, świadczona przez Infoserwis na rzecz Abonenta
Opłata Abonamentowa – opłata uiszczana przez Abonenta jako wynagrodzenie za usługi
Okres Abonamentowy – okres rozliczeniowy, za który Abonent dokonał płatności z góry
Oprogramowanie – oprogramowanie sklepu internetowego Bestseller
Dzień roboczy - oznacza inny dzień niż: sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy

OPROGRAMOWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO BESTSELLER

1. Infoserwis oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania.

2. Infoserwis zapewnia, że Oprogramowanie wraz załączanymi do niego dodatkami wyszczególnionymi w punkcie poprzedzającym nie są obciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich, a w szczególności, że zawarcie umowy nie wymaga żadnych zezwoleń osób trzecich.

3. Wykonanie przez Infoserwis wszystkich jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy nastąpi ze starannością określoną przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Infoserwis działalności.

4. Aktualna funkcjonalność Oprogramowania jest opisana na stronie internetowej Infoserwis, pod bezpośrednim adresem http://www.internetowesklepy.org/funkcjonalnosc.php

5. Abonent uzyskuje licencję na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie w Okresie Abonamentowym.

6. Abonent nie jest uprawniony do płatnego lub nieodpłatnego udostępniania Oprogramowania osobom trzecim.

7. Udostępnienie Abonentowi oprogramowania sklepu internetowego jest przeprowadzane na serwerach Infoserwis. Abonentowi nie przysługuje prawo do przeniesienia lub skopiowania oprogramowania na inny serwer.

8. Abonent, zobowiązany jest utrzymywać na każdej podstronie sklepu internetowego, który obsługuje Oprogramowanie, podpis autorski w formie linku tekstowego o następującej treści: „Bestseller – oprogramowanie sklepu internetowego”, kierującego do strony internetowej Infoserwis.

WSPARCIE TECHNICZNE

9. W Okresie Abonamentowym Abonentowi przysługuje prawo do korzystania ze wsparcia technicznego, polegającego na:
- usuwania błędów w Oprogramowaniu wynikających z pomyłki podczas programowania.
- świadczeniu Abonentowi bezpłatnej, telefonicznej i e-mailowej pomocy technicznej podczas obsługi Oprogramowania
- bezpłatnego wprowadzania aktualizacji do oprogramowania

10. Abonent powiadamia Infoserwis o zaistniałych problemach:
- W dni robocze w godzinach 9:00-17:00 za pośrednictwem telefonu stacjonarnego o numerze: 61 832 45 80 lub 61 832 61 37
- Za pośrednictwem adresu e-mail wsparcie@infoserwis.org.
- Za pośrednictwem formularza kontaktu ze wsparciem technicznym, umieszczonym w panelu administracyjnym Oprogramowania.

11. Infoserwis świadczy wsparcie techniczne dni robocze w godzinach 9:00-17:00.

12. Infoserwis usunie zgłaszany problem, lub wskaże jego przyczynę w wypadku gdy problem nie zależy od Infoserwis w terminie:
- 2 dni roboczych od zgłoszenia przez Abonenta błędu w Oprogramowaniu uniemożliwiającego prowadzenie sprzedaży lub wpływającego negatywnie na renomę lub wizerunek Abonenta
- 10 dni roboczych od zgłoszenia przez Abonenta innego problemu

13. Infoserwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu usunięcia problemu w sytuacji, kiedy nie uda się go powtórnie wywołać. W takim wypadku, Infoserwis zobowiązuje się wprowadzić dodatkowe mechanizmy logowania lub diagnostyki w celu ustalenia okoliczności wystąpienia problemu.

ZAWARCIE UMOWY

14. Zawarcie umowy świadczenia Usługi i rozpoczęcie pierwszego Okresu Abonamentowego, następuje z chwilą udostępnienia Oprogramowania Abonentowi przez Infoserwis

15. Udostępnienie Oprogramowania nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych od momentu wypłynięcia na rachunek bankowy Infoserwis opłaty za wykupioną Usługę.

16. Wysokość opłaty jest regulowana przez ogólną ofertę Infoserwis oraz niniejszy regulamin. Wszelkie zmiany cen usług, zachodzące po zawarciu umowy, będą stosowane dla danego Abonenta od nowego okresu abonamentowego.

17. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.

18. Abonent zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe lub dane podmiotu zawierającego umowę. Abonentowi przysługuje prawo do wglądu oraz poprawienia swoich danych osobowych a także żądania zaprzestania przetwarzania, oraz usunięcia danych osobowych.

19. Z chwilą zawarcia umowy Abonent oświadcza, że:
- Zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu
- Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi
- Wyraża zgodę na elektroniczne otrzymywanie informacji o zmianach w usłudze.

20. Abonent jest zobowiązany dokonać opłaty za Usługę w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia

21. Infoserwis powiadomi Abonenta o konieczności uiszczenia kolejnej Opłaty Abonamentowej nie później niż na 14 dni przed końcem aktualnego Okresu Abonamentowego.

22. Infoserwis powiadomi Abonenta o przekroczeniu przez niego parametrów Usługi wyszczególnionych w ofercie i konieczności dokonania opłaty z tego tytułu. W przypadku gdy Abonent nie dokona płatności w terminie 14 dni od daty powiadomienia, Infoserwis ma prawo do wstrzymania świadczenia Usługi lub ograniczenia jej parametrów.

23. Podstawą naliczania opłat oraz określania stopnia wykorzystania parametrów Usługi, w tym ich przekroczenia jest rejestracja na serwerze Infoserwis.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ABONENTA

24. Abonent nie może wykorzystywać Usługi:
- w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem
- w sposób sprzeczny z prawem
- w sposób godzący w prawa osób lub podmiotów trzecich
- w celu przesyłania niezamówionej korespondencji elektronicznej
- w celu utrzymywania informacji o treści erotycznej, lub nielegalnym oprogramowaniu
- w sposób zakłócający działanie Infoserwis, lub innych Abonentów
- w celu publikacji lub promowania treści dotyczących sekt
- w celu publikacji lub promowania materiałów elektronicznych czy innych treści, będących przedmiotem prawa - autorskiego, do których nie ma odpowiednich praw.
- do samodzielnego wgrywania i uruchamiania skryptów i oprogramowania innego niż oprogramowanie dostarczone przez Infoserwis.

W wypadku zaistnienia którejkolwiek z tych sytuacji, Infoserwis ma prawo do odstąpienia od umowy i natychmiastowego przerwania świadczenia Usługi.

25. Abonent zobowiązany jest do korzystania z usługi w taki sposób, aby nie mogła zostać wykorzystana przez osoby nieupoważnione.

26. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Infoserwis o wszelkich problemach związanych z funkcjonowaniem usługi.

27. Abonent ponosi odpowiedzialność za publikowane za pomocą Usługi materiały.

28. Abonent odpowiada finansowo za wszelkie swoje działania, łamiące prawo, prawa podmiotów i osób trzecich oraz niniejszy regulamin. Jeśli w wyniku takich działań Abonenta, strony trzecie wystąpią wobec Infoserwis z roszczeniami, Abonent zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty i wydatki jakie Infoserwis poniosło z tego tytułu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ INFOSERWIS

29. Infoserwis zobowiązane jest do nieprzerwanego świadczenia usług.

30. Usługodawca zastrzega sobie prawo do chwilowego wyłączania Oprogramowania na czas prowadzenia niektórych prac konserwacyjnych oraz instalowania aktualizacji.

31. W przypadku zaistnienia konieczności tymczasowego wstrzymania świadczenia usługi lub jej elementów, Infoserwis powiadomi o tym Abonenta z odpowiednim wyprzedzeniem.

32. Infoserwis gwarantuje ciągłość świadczenia Usługi przez 99% czasu w każdym miesiącu kalendarzowym. Jeśli na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Infoserwis, ciągłość świadczenia usługi spadnie poniżej 99%, Infoserwis zobowiązuje się do przedłużenia okresu abonamentowego o kolejne 2 dni, za każde 6 godzin braku ciągłości usługi, poniżej 99%. Gwarancja ta nie dotyczy problemów i próśb o pomoc, zgłaszanych przez Abonenta w ramach wsparcia technicznego i obsługiwanych przez Infoserwis w terminie wymienionym w punkcie 12 niniejszego regulaminu.

33. Jeśli specyfikacja usługi to przewiduje, Infoserwis wykonuje regularne kopie zapasowe danych. W razie awarii, dane mogą być przywrócone do stanu nie wcześniejszego niż na 48 godzin przed awarią.

34. Poniesiona przez Abonenta szkoda, za którą Infoserwis będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje kosztów utraconych korzyści abonenta. Wszelkie roszczenia nie mogą przekraczać rocznych kosztów opłaty abonamentowej za utrzymanie usługi.

35. Reklamacja składana przez Abonenta powinna zostać dostarczona do Infoserwis w formie pisemnej oraz zawierać: typ usługi, której dotyczy, nazwę abonenta w sposób umożliwiający jego identyfikację, przedmiot oraz okoliczności reklamacji.

36. Infoserwis w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji rozpatrzy ją, i prześle Abonentowi odpowiedź wraz z uzasadnieniem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

37. W przypadku wypowiedzenia, powodującego rozwiązanie umowy przed upływem okresu abonamentowego, Abonent uprawniony jest do żądania zwroty części poniesionych opłat w wysokości proporcjonalnej do pozostałego, niewykorzystanego okresu abonamentowego.

38. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 24 lutego 2011.

39. Infoserwis może w trakcie trwania umowy wydać nowy regulamin lub dokonać zmian w istniejącym. Infoserwis zawiadomi o dokonanych zmianach Abonenta, nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian.