Regulamin promocji "Rabat na zakup sklepu z indywidualną oprawą graficzną"

Regulamin ważny od dnia 15 września 2023 roku.

DEFINICJE

  • InfoSerwis – Infoserwis, ul. Winogrady 60, 61-659 Poznań
  • Klient – podmiot zamawiający usługę z oferty InfoSerwis

PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie promocyjnych warunków nabycia wybranych usług z oferty firmy InfoSerwis.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia standardowej umowy wdrożenia sklepu internetowego BestSeller zawartej pomiędzy InfoSerwis a Klientem.

WARUNKI PROMOCJI

3. Promocja "Rabat na zakup sklepu z indywidualną oprawą graficzną” obowiązuje od dnia 15.09.2023 roku do dnia 15.10.2023 roku. InfoSerwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu obowiązywania promocji.

4. Warunkiem skorzystania z promocji "Rabat na zakup sklepu z indywidualną oprawą graficzną” jest zamówienie usługi zakupu sklepu internetowego wraz z dodatkowo płatną usługą zaprojektowania indywidualnej oprawy graficznej dla sklepu, w terminie obowiązywania promocji.

5. Poprzez zamówienie usługi rozumie się podpisanie umowy pomiędzy InfoSerwis a Klientem lub pisemne (np. w wiadomości e-mail) wyrażenie chęci nawiązania współpracy z InfoSerwis przez Klienta i podpisanie Umowy w czasie kolejnych 14 dni.

6. Po spełnieniu warunków promocji przez Klienta InfoSerwis oferuje promocyjne warunki zakupu bezterminowej licencji na oprogramowanie sklepu internetowego BestSeller w cenie 1350 zł netto (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych netto).

7. Klient ma możliwość jednoczesnego nabycia innych usług świadczonych przez InfoSerwis wg standardowego cennika i na ogólnych warunkach wynikających z oferty InfoSerwis. Usługi dodatkowe nie podlegają rabatom wynikającym z niniejszej promocji.