Integracja sklepu z Allegro

Sklep BestSeller umożliwia wystawianie oferty towarowej w serwisie Allegro z poziomu panelu administracyjnego. Integracja ułatwia masowe wystawienie aukcji oraz późniejszą obsługę transakcji, które można obsłużyć w podobny sposób jak pozostałe zamówienia w sklepie. Integracja upraszcza i ujednolica zarządzanie sprzedażą prowadzoną w Internecie.

1. Ustawienia integracji Allegro

Aby móc wystawić towary na Allegro, z poziomu panelu sklepu należy posiadać lub utworzyć konto na Allegro.

W tym celu należy zarejestrować się na stronie: https://allegro.pl/rejestracja/ lub, jeżeli ma to być konto testowe, na stronie: https://allegro.pl.allegrosandbox.pl/rejestracja/

Następnie należy uzupełnić swoje dane po stronie Allegro oraz aktywować konto.

1.1 Uzupełnienie danych dostępowych do konta Allegro

Gdy konto już istnieje i jest aktywne, należy przejść do działu:

Panel administracyjny → Sprzedaż → Allegro

W zakładce Konfiguracja, po kliknięciu w przycisk Dodaj konto, należy uzupełnić następujące dane:

1 Dane dostępowe

a) Wybrać tryb w polu Środowisko testowe,

b) Uzupełnić Login i Hasło do konta Allegro,

c) Zapisać formularz.

1.2 Tworzenie aplikacji i wygenerowanie danych

Po zapisaniu formularza pojawi się przycisk Zarejestruj Aplikację Allegro:

2 Dodaj konto Allegro

Kliknięcie w niego przeniesie na stronę Allegro. Po zalogowaniu, należy utworzyć aplikację:

3 Tworzenie aplikacji

Tworząc aplikację należy nadać jej nazwę oraz podać adres URL do przekierowania na stronę sklepu. Powinien mieć on formę: https://domenasklepu.pl/admin/ lub https://www.domenasklepu.pl/admin/

Po utworzeniu aplikacji, na liście aplikacji na stronie Allegro pojawią się następujące dane:

4 Dane aplikacji po stronie Allegro

Dane te należy wprowadzić w sklepie:

5 Dane aplikacji po stronie sklepu

W działających integracjach w polach Klucz WebAPI i Client ID mogą być różne wartości. Obecnie obydwa pola w sklepie należy uzupełnić wartością znajdującą się w kolumnie Client ID/klucz WebAPI.

Uzupełnienie pola Client Secret jest konieczne by importować warunki reklamacji, zwrotów i gwarancji.

Po uzupełnieniu danych i zapisaniu formularza, zniknie przycisk Zarejestruj Aplikację Allegro a Id Allegro zostanie pobrane automatycznie:

6 Pobranie ID Allegro

Jeżeli Id się nie pojawi, należy się upewnić czy dane zostały wprowadzone prawidłowo, zweryfikować hasło i upewnić się czy przy kopiowaniu nie zostały przypadkowo skopiowane dodatkowe znaki (np. niewidoczny „enter”).

1.3 Podstawowa konfiguracja integracji

W kolejnej sekcji należy określić sposób działania integracji:

Pole

Opis

Kategoria Główna

Pozwala wybrać główną kategorię Allegro, do której dodawany będzie wystawiany ze sklepu asortyment. Konkretną podkategorię będzie można wskazać podczas przygotowywania aukcji.

Domyślny stan produktu

To atrybut Allegro wymagany w każdej aukcji. Umożliwia określenie domyślnego stanu wszystkich wystawianych produktów, bez konieczności przypisania go z osobna do każdego produktu. Każda wystawiona aukcja będzie miała przypisaną wybraną w tej opcji wartość.

Województwo, Miasto, Kod Pocztowy

Należy wprowadzić dane firmowe właściciela konta Allegro.

1.4 Warunki reklamacji, zwrotów i gwarancji

W przypadku sprzedawców posiadających konto firmowe na Allegro, wymogiem Allegro przy wystawianiu aukcji jest określenie warunków reklamacji, zwrotów i gwarancji.

1.4.1 Konfiguracja po stronie Allegro

Najpierw muszą być one zdefiniowane w panelu Allegro:

Panel Allegro → Moje Allegro → Moja sprzedaż → Ustawienia sprzedaży

w poddziałach:

  • Informacje o gwarancjach
  • Warunki reklamacji
  • Warunki zwrotów

Następnie należy je pobrać do sklepu.

1.4.2 Pobranie i przypisanie informacji o reklamacjach, zwrotach i gwarancjach

Gdy warunki reklamacji, zwrotów i gwarancji, są zdefiniowane po stronie Allegro można je zaimportować do sklepu. W tym celu należy użyć przycisku Importuj warunki reklamacji zwrotów i gwarancji:

7 Import warunków gwarancji, reklamacji i zwrotów

i zaakceptować komunikat, który się wyświetli, klikając w przycisk zgadzam się.

Po pomyślnym pobraniu wszystkich trzech typów warunków (muszą one istnieć w panelu Allegro) wyświetli się komunikat:

8 Komunikat po imporcie warunków gwarancji, reklamacji i zwrotów

Po zamknięciu okna i ponownym przejściu do integracji z Allegro do zakładki Konfiguracja w sekcji Warunki reklamacji, zwrotów i gwarancji, należy wybrać zaimportowane warunki:

9 Konfiguracja warunków gwarancji, reklamacji i zwrotów w sklepie

1.5 Konfiguracja warunków transportu i płatności

W sekcji Warunki transportu znajduje się lista form przesyłki dostępnych w serwisie Allegro. Należy określić zasady dostawy (koszt, ewentualną dopłatę za kolejne sztuki oraz ilość w paczce) i udostępnić co najmniej jedną opcję, aby móc wystawiać aukcje:

10 Konfiguracja warunków transportu

Konfigurując warunki transportu powinno się określić następujące parametry:

Pole

Opis

Mapuj sposoby dostawy Allegro

Przycisk wywołujący formularz, który służy do powiązania warunków transportu Allegro, z tymi, które są w sklepie internetowym. Jest to istotne przy tworzeniu zamówienia z transakcji Allegro i zostanie szerzej omówione w punkcie 4.2 instrukcji.

Zgadzam się na wysłanie przedmiotu za granicę

Jeżeli planujemy sprzedaż zagraniczną, należy zaznaczyć tę opcję.

Domyślna ilość w paczce

Jest to wartość domyślna, która może być nadpisana przez ustawienia konkretnej formy przesyłki (określanej globalnie w poprzedniej sekcji lub indywidualnie, w aukcji).

W przypadku sekcji Warunki płatności, należy określić zasady związane z płatnością za zamówienia. W większości odpowiadają one opcjom dostępnym na Allegro, dlatego nie będą omawiane. Na potrzeby tworzenia zamówień z transakcji Allegro, warto jednak dokonać zmapowania płatności:

Mapuj metody płatności Allegro

Przycisk wywołujący formularz, który służy do powiązania metod płatności Allegro, z tymi, które są w sklepie internetowym. Jest to istotne przy tworzeniu zamówienia z transakcji Allegro i zostanie szerzej omówione w punkcie 4.2 instrukcji.

1.6 Szablony opisów aukcji

Allegro ma ściśle określone wymagania odnośnie wyglądu opisu i struktury aukcji – tyczy się to zarówno grafik jak i formatowania tekstów. Sklep BestSeller jest dostosowany do tych wytycznych i umożliwia sprzedawcy tworzenie predefiniowanych szablonów opisów aukcji w dziale:

Panel administracyjny → Sprzedaż → Allegro

w zakładce Szablony Allegro. W tym miejscu, można dodać nowy szablon lub edytować jeden z istniejących. Można utworzyć dowolną ilość szablonów opisów w zależności od wystawianego asortymentu.

a) Tworzenie i struktura szablonu opisu

Cechą charakterystyczną nowych wytycznych odnośnie wyglądu opisu aukcji, jest ich konstruowanie za pomocą sekcji w dedykowanym do tego edytorze. Po dodaniu sekcji należy zdecydować o jej układzie, z dostępnych pięciu możliwości:

11 Edytor nowego opisu Allegro

1. tylko tekst
2. tylko zdjęcie (zlokalizowane na środku sekcji)
3. dwa zdjęcia obok siebie
4. zdjęcie i tekst (zdjęcie po lewej stronie, a tekst po prawej)
5. tekst i zdjęcie (tekst po lewej stronie, a zdjęcie po prawej)

Poszczególne sekcje można przesuwać względem innych dodanych sekcji (góra – dół):

12 Przesuwanie sekcji nowego opisu Allegro

oraz usuwać zbędne klikając w grafikę kosza:

13 Usuwanie sekcji nowego opisu Allegro

b) Dodawanie grafik

W przypadku sekcji ze zdjęciami, w szablonie dodawane są z listy rozwijanej znaczniki odpowiadające numerom grafik z zakładki Obrazki z edycji asortymentu, np.:

14 Dodawanie obrazków asortymentu do nowych opisów Allegro

lub dodanych w dziale Treści → Obrazki wspólne.

Allegro dopuszcza maksymalnie szesnaście obrazków w szablonie (w niektórych kategoriach liczba ta może być mniejsza). Jeżeli dany produkt ma mniej obrazków niż dodano sekcji z kolejnymi grafikami, to przy wystawieniu aukcji obrazek nie zostanie dodany.

Przy dodawaniu sekcji ze zdjęciami produktu, należy uwzględnić wielkość grafik. W integracji Allegro w zakładce Konfiguracja, w opcji Rozmiar zdjęć wysyłanych do Allegro, określa się wielkość zdjęć używanych w szablonach opisów.

c) Dodawanie opisu towaru i pozostałych treści

Tworząc szablony opisu w treści można skorzystać ze znaczników, które przy wystawieniu aukcji, będą zastępowane wskazaną informacją o danym towarze, np. po użyciu znacznika [NAZWA_TOWARU], będzie wyświetlała się w aukcji nazwa danego produktu.

Pełna lista i opis znaczników wyświetla się po kliknięciu w edycji szablonu opisu w przycisk:

15 Dodawanie znaczników podstawiających dane asortymentu w opisach Allegro

Warto zwrócić szczególną uwagę na cztery znaczniki (reszta z widocznych znaczników nie wymaga odrębnego komentarza co do zastosowania):

Znacznik

Opis

[ATRYBUTY]

Służy do wyświetlenia tylko tych atrybutów z danego produktu (niepochodzących z Allegro), które w swojej edycji mają włączoną opcję Do aukcji w zakładce Zaawansowane.

[OPIS], [OPIS_SKROCONY], [OPISDODATKOWY]

Służy do pobrania opisu szczegółowego produktu. Ze względu na wymogi Allegro (https://allegro.pl/dla-sprzedajacych/nowe-zasady-dla-opisu-przedmiotu-9dXYnO3OYcz) - aukcja nie zostanie wystawiona gdy opis zawiera niedozwolone formatowanie.

Jeżeli przy próbie wystawienia aukcji (lub weryfikacji jej poprawności), wyświetli się komunikat błędu [ERR_STANDARDIZED_DESCRIPTION_INCORRECT] oznacza to, że użyty do aukcji opis nie spełnia kryteriów Allegro. Zachodzi wtedy konieczność jego poprawy. Można spróbować edytować opis bezpośrednio w towarze lub użyć opcji Usuń znaczniki HTML z opisów (w zakładce Konfiguracja w integracji z Allegro), która usunie niedozwolone znaczniki. Istnieje jednak ryzyko, że ucierpi na tym wygląd opisu.

Formatowanie tekstowych sekcji szablonu jest możliwe, po zaznaczeniu wybranego fragmentu tekstu:

16 Formatowanie opisów Allegro

Zgodnie z wytycznymi Allegro dostępne są jedynie następujące opcje: cofnięcie zmian, ponowienie zmian, pogrubienie, nadanie nagłówka H1, nadanie nagłówka H2, utworzenie listy numerowanej, utworzenie listy punktowanej.

2. Przygotowanie produktów do wystawienia

2.1 Wybór i przygotowanie produktów do wystawienia

Po przejściu do zakładki Aukcje do wystawienia, a następnie po kliknięciu w przycisk Przygotuj aukcje, wyświetli się okno z listą produktów. Z tej listy można wybrać produkty wg. określonego kryterium lub wszystkie. Produkty, które zostały oznaczone do integracji z Allegro, na tej liście są oznaczone ikoną z logiem Allegro.
Po wybraniu produktów do wystawienia, należy ustawić podstawowe parametry aukcji, np:

17 Wystawianie aukcji

Na liście rozwijalnej Cena „Kup teraz” należy wybrać poziom cen w sklepie, z którego będzie pobierana cena wystawianego przedmiotu. Pozwala to różnicować ceny w sklepie od cen na aukcjach.

Po wybraniu przedmiotów i określeniu parametrów aukcji, należy nadać ustawienia przy użyciu przycisku Wykonaj na zaznaczonych elementach listy. Towary wybrane w tym kroku, pojawią się na liście w zakładce Aukcje do wystawienia.

Wybrane towary można również przygotować do wystawienia na aukcji, przechodząc w ich edycji do zakładki Integracje→Allegro. W celu indywidualizacji aukcji, można także dodać odrębne koszty dostawy, dodatkowe opcje promocji towaru na Allegro lub inną nazwę aukcji.

2.2 Przypisanie atrybutów Allegro

Allegro ma własne wymagania dotyczące atrybutów aukcji. Każda kategoria Allegro, ma inny ich zestaw, także tych wymaganych, bez których nie można wystawić oferty. Przed wystawianiem aukcji na Allegro - należy zaimportować z ich systemu potrzebne atrybuty.

Na przykład, aby wystawić aukcję w kategorii Allegro Akcesoria fotograficzne → Albumy, fotoksiążki, ramki na zdjęcia → Albumy → Do 100 zdjęć. Należy przejść do zakładki Atrybuty Allegro i wybrać tę kategorię:

18 Lista kategorii Allegro

Po użyciu przycisku Pokaż atrybuty, zostaną pobrane wszystkie atrybuty dla danej kategorii Allegro. Po rozwinięciu Listy atrybutów, będzie możliwość ich zaimportowania do sklepu, poprzez przycisk Importuj wybrany atrybut. Po pobraniu atrybutu wyświetli się komunikat "Atrybut został dodany do bazy sklepu".

Należy po kolei zaimportować te atrybuty, które mają w nawiasie słowo wymagany (za wyjątkiem atrybutu "Stan", który jest wybierany w ogólnej konfiguracji Allegro) oraz te które uznamy za potrzebne, ale są opcjonalne, np:

19 Import atrybutów Allegro dla danej kategorii

Pobrane atrybuty trafiają na listę znajdującą się w dziale:

Panel administracyjny →Asortyment → Atrybuty

Tak zaimportowane atrybuty, będą oznaczone ikonką Allegro. Taki atrybut należy następnie przypisać do kategorii, w których znajdują się produkty do wystawienia, a potem już do samych towarów.

3. Wystawienie i status aukcji

3.1 Wystawienie aukcji

Towary przygotowane w poprzednim kroku instrukcji, widoczne są w zakładce Aukcje do wystawienia, która znajduje się w dziale:

Panel administracyjny → Sprzedaż → Allegro

Przed wystawieniem aukcji można sprawdzić poprawność konfiguracji. W tym celu należy zaznaczyć oferty, które chcemy wystawić, następnie zaznaczyć opcję "tylko sprawdź poprawność konfiguracji" i użyć przycisku Wystaw zaznaczone aukcje:

20 Wystawianie przygotowanych aukcji Allegro

Jeżeli wyświetli się komunikat: "Aukcja gotowa do wystawienia" – należy po powrocie na listę aukcji do wystawienia, ponownie wybrać oferty i wystawić je przyciskiem Wystaw zaznaczone aukcje.

Jeżeli przy sprawdzeniu poprawności konfiguracji wystąpi błąd, należy poprawić ofertę. Często zdarza się że brakuje jakiegoś atrybutu Allegro (komunikat błędu: „brak wymaganego parametru (...)”). Należy wówczas przypisać brakujący atrybut do produktu, który ma być wystawiony (punkt 2.2 instrukcji).

3.2 Status i kończenie aukcji

Po wystawieniu aukcji, pojawi się ona na liście w zakładce Aukcje wystawione:

21 Lista wystawionych aukcji Allegro

gdzie będzie nadany jej jeden ze statusów:

Status

Opis

w toku

Każda nowo wystawiona i trwająca oferta będzie miała ten status. Kliknięcie w numer Id aukcji, pozwala przejść do oferty w serwisie Allegro.

zakończona ręcznie

Jeżeli sprzedawca zakończy aukcję przed czasem, czyli zaznaczy ją i użyje przycisku Zakończ zaznaczone na dole listy. Pod statusem będzie widoczna data zakończenia.

zakończona automatycznie

Gdy aukcja zakończy się zgodnie z parametrami, z którymi była wystawiona, np. po upływie określonego czasu, po wyczerpaniu się wskazanego stanu magazynowego, lub gdy została zamknięta z poziomu panelu Allegro.

nierozpoczęta

W przypadku aukcji, które czekają na rozpoczęcie.

3.3 Aukcje wielowariantowe w panelu Allegro

W przypadku produktów wielowariantowych, należy wystawiać poszczególne warianty jako osobne aukcje. Można je następnie połączyć z poziomu panelu Allegro, w dziale Moje konto → Moja sprzedaż → Wielowariantowość. Ułatwia to sprzedaż różnych modeli danego produktu np. rozmiarowych lub kolorystycznych.

Gdy klient zakupi na aukcji dany rozmiar/kolor, zostanie to odnotowane jako zakup konkretnego wariantu.

4. Zamówienia i transakcje Allegro

4.1 Transakcje Allegro

Gdy klient zakupi na Allegro produkt wystawiony poprzez sklep, informacja o tym pojawi się w zakładce Transakcje:

22 Lista transakcji Allegro

Po kliknięciu w numer widoczny w kolumnie Transakcja otworzy się okno ze szczegółami zakupu.

Na ogólnej liście transakcji po prawej stronie, przy każdej pozycji, będzie widać jeden z dwóch przycisków:

Utwórz zamówienie

Umożliwia ręczne utworzenie w sklepie zamówienia z transakcji Allegro.

Zamówienie

Umożliwia przejście do utworzonego w sklepie zamówienia z transakcji Allegro. W przypadku usunięcia zamówienia (utworzonego z transakcji) przycisk z powrotem zamieni się Utwórz zamówienie.

4.2 Zmapowanie warunków transportu i płatności

Gdy transakcje z Allegro obsługiwane są za pośrednictwem sklepu, ważne jest zmapowanie (połączenie) dostaw i płatności Allegro z ich odpowiednikami utworzonymi w sklepie. Pozwala to przenieść informacje o dostawie i płatności z transakcji Allegro do zamówienia z niej utworzonego. Szczególnie ważne jest to w przypadku Paczki w Ruchu lub Paczkomatów InPost, ponieważ dane dotyczące punktu odbioru zostaną przeniesione do zamówienia sklepowego tylko, gdy prawidłowo zmapowano te sposoby dostawy.

Mapowania dokonuje się w zakładce Konfiguracja, po kliknięciu w przyciski Mapuj metody płatności Allegro lub Mapuj sposoby dostawy Allegro:

23 Mapowanie warunków transportu

Można połączyć tylko te sposoby dostawy lub metody płatności, które będą wykorzystywane w aukcjach.

5. Automatyzacja

Sklep daje możliwość znacznego zautomatyzowania obsługi zamówień i wystawiania aukcji Allegro, więc po prawidłowym skonfigurowaniu integracji, korzystanie z niej jest zdecydowanie mniej czasochłonne.

5.1 Automatyczne tworzenie zamówień i wysyłka powiadomień do klientów

W zakładce Konfiguracja, w sekcji Obsługa zamówień w opcji Automatyczne tworzenie zamówień należy wybrać pomiędzy automatycznym sposobem utworzenia zamówienia, a ręcznym:

Opcja

Opis

Po wypełnieniu formularza pozakupowego Allegro

Zamówienie zostanie utworzone automatycznie po wypełnieniu przez klienta formularza pozakupowego Allegro. Dzięki temu do zamówienia sklepowego (po zmapowaniu dostaw i płatności), zostanie przeniesiony komplet informacji.

Wyłącz

Transakcje Allegro nie będą przekształcane automatycznie w zamówienia. Sprzedawca będzie mógł robić to ręcznie w zakładkach Transakcje lub Kupujący.

Następnie należy określić inne zasady ich obsługi:

Opcja

Opis

Status dodawanego zamówienia

Opcja pozwala nadać zamówieniom z Allegro, inny status niż zamówieniom złożonym w sklepie.

Wysyłaj potwierdzenie złożenia zamówienia

Po włączeniu opcji, kupujący poza wiadomościami od Allegro - otrzyma potwierdzenie zamówienia ze sklepu. Wiadomość będzie wysyłana w chwili utworzenia zamówienia w sklepie.

Szablon wiadomości z potwierdzenia zamówienia

Opcja ma znaczenie, gdy sklep wysyła e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Pozwala wybrać, inny niż standardowy, szablon wiadomości dla zamówień z Allegro.

Zawsze zmniejszaj stan magazynowy po utworzeniu zamówienia

Po zakupie na aukcji stan magazynowy w sklepie zmniejszy się automatycznie, nawet jeśli nadany status zamówienia nie wywołuje zmiany stanu magazynowego.

5.2 Automatyczne kończenie aukcji

Aukcja Allegro może zostać automatycznie zakończona przed czasem w określonych w ustawieniach aukcji lub integracji sytuacjach:

• Gdy stan magazynowy produktu w sklepie spadnie poniżej wartości określonej w ustawieniach aukcji, w polu Zakończ aukcję przy stanie mniejszym od:

24 Kończenie aukcji Allegro w zależności od stanu magazynowego produktu

Opcja umożliwia zarezerwowanie części produktów na potrzeby sklepu internetowego lub sprzedaży stacjonarnej.

• Gdy stan magazynowy produktu w sklepie spadnie poniżej ilości wystawionej na aukcji.

W zakładce Konfiguracja, w sekcji Automatyczne odnawiania i kończenie aukcji, należy aktywować opcję Zakończ aukcję gdy stan mniejszy od ilości na aukcji.

5.3 Autoodnowienie aukcji

Integracja umożliwia automatyczne odnowienie zakończonej aukcji. W tym celu w edycji aukcji do wystawienia (lub przy grupowym przygotowywaniu ofert) można wybrać opcje autoodnawiania aukcji:

25 Autoodnawianie aukcji Allegro

Przy powyższych ustawieniach, aukcja wystawi się ponownie o godzinie 14 zawsze, gdy warunki wystawienia zostaną spełnione (w tym wypadku na stanie musi być 20 sztuk).

Autoodnawianie działa również dla ofert do wyczerpania zapasów. Sam tryb do wyczerpania zapasów, oznacza, że aukcja będzie się przedłużała co miesiąc, dopóki nie zostanie sprzedana ostatnia sztuka.

Opcję można wyłączyć globalnie w integracji Allegro w zakładce Konfiguracja opcja Zablokuj automatyczne odnawianie aukcji lub bezpośrednio w edycji konkretnej aukcji.